CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC:

1.Hỗ trợ Trưởng phòng trong việc nghiên cứu, đề xuất phương án phát triển dự án cũng như các phương án phân phối sản phẩm BĐS phù hợp với mục tiêu chiến lược của Công ty và hiệu quả đầu tư của Dự án.

2. Hỗ trợ Trưởng phòng trong việc đánh giá hiệu quả đầu tư và lên phương án, chiến lược kinh doanh các Dự án 

NHIỆM VỤ:

 1. Hỗ trợ Phó tổng giám đốc trong việc điều hành công tác thẩm định dự án đầu tư

- Nghiên cứu thị trường và lập báo cáo sơ bộ

- Nghiên cứu chi tiết về đối thủ cạnh tranh

- Lên sơ bộ phương án kinh doanh của Dự án: giá mua, giá bán, dòng tiền, các phương án bán hàng,…

- Báo cáo đánh giá tính khả thi của Dự án.

2. Hỗ trợ Trưởng phòng trong việc điều hành lên phương án xây dựng Concept phát triển Dự án

 • Đề xuất định hướng phát triển chung của Dự án

Định hướng Concept sản phẩm

- Xác định loại hình sản phẩm và diện tích, tỷ lệ cơ cấu của từng loại

- Xây dựng cảnh quan, quy hoạch phân khu cùng các tiện ích đi kèm;

- Xây dựng câu chuyện Dự án;

- Đề xuất phương thức vận hành Dự án.

 • Hỗ trợ Trưởng phòng trong quá trình phối hợp với các đơn vị tư vấn để hoàn thiện quy hoạch cho Dự án

3. Hỗ trợ với Phó tổng giám đốc trong việc lên phương án chiến lược kinh doanh chi tiết cho Dự án

Đề xuất giá bán của Dự án;

- Xây dựng kế hoạch và phân kỳ kinh doanh của Dự án;

- Xây dựng chính sách bán hàng cho khách hàng;

- Xây dựng chính sách và cơ chế hợp tác đối với các đơn vị phân phối;

- Định kỳ ra soát việc thực hiện kế hoạch và báo cáo xin phê duyệt điều chỉnh nếu cần.

4. Nhiệm vụ tham mưu, phân tích

Đề xuất, tham mưu các phương án triển khai kinh doanh Dự án lên Trưởng phòng;

- Đề xuất, tham mưu nâng cao hiệu quả, hiệu suất của các công việc nhằm rút ngắn được các bước và thời gian thực hiện của dự án.

5. Nhiệm vụ quản lý và phát triển nguồn nhân lực

·       Nhiệm vụ hỗ trợ Trưởng phòng trong công tác quản lý nguồn nhân lực:

-  Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động và cơ cấu tổ chức của Phòng hợp lý để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn, điều phối và kiểm soát hoạt động, kết quả cũng như hiệu quả công việc của từng nhân sự trong Phòng.

- Tiếp nhận chỉ đạo của cấp trên và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, trách nhiệm của Phòng, chủ động kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của Phó tổng giám đốc để có biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công việc.

-  Định kỳ lập báo cáo đánh giá kết quả, hiệu quả công việc của nhân sự của Phòng.

- Lập ngân sách hoạt động, quản lý sử dụng kinh phí một cách hiệu quả.

·       Nhiệm vụ hỗ trợ Phó tổng giám đốc trong công tác phát triển nguồn nhân lực:

Tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nguồn. Đề xuất tuyển dụng nhân sự, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nhân viên theo kế hoạch đào tạo đã được phê duyệt bao gồm việc dành thời gian huấn luyện, nâng cao năng lực.

- Tham gia phỏng vấn nhân sự ứng tuyển vào Phòng.

- Tổ chức soạn thảo tài liệu đào tạo và đào tạo cho các nhân viên của Phòng, nhân sự cơ sở (nếu có).

6. Điều phối và hỗ trợ các bộ phận liên quan hoàn thành nhiệm vụ.

Phối hợp với các bộ phận nội bộ trong công tác đánh giá khả thi các dự án, nghiên cứu, phân tích và đánh giá khả thi về thực hiện và tài chính và pháp lý của các dự án.

- Phối hợp với các bộ phận nội bộ trong công tác thẩm định dự án đầu tư, cơ cấu chuyển nhượng và hợp tác với các đối tác.

- Phối hợp với Ban Pháp chế, Tài chính, Ban Kinh doanh để đảm bảo dự án được triển khai đúng kế hoạch.

7. Báo cáo thường xuyên công việc

Lập báo cáo và đánh giá kế hoạch kinh doanh, kế hoạch hoạt động hàng quý/năm.

- Các báo cáo khác theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo.

8. Các công việc khác:

Chịu trách nhiệm thực hiện các công việc do Phó tổng giám đốc giao phó.

 

QUYỀN HẠN:

1Thực hiện theo quyết định bổ nhiệm, nội quy, quy chế của Công ty, quyền hạn của Phòng Phát triển Chiến lược kinh doanh được phê duyệt để thực hiện các công việc được giao phó; ký nháy các văn bản liên quan đến Phòng trước khi trình Phó tổng giám đốc duyệt.

2. Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế hoạch.

3. Sắp xếp, bố trí phân công công việc, yêu cầu báo cáo đối với nhân viên trong Bộ phận phù hợp với yêu cầu công việc và khả năng trình độ của từng người và tùy từng thời điểm. Hỗ trợ Phó tổng giám đốc điều hành về cơ cấu tổ chức nhân sự của Phòng; bổ nhiệm, miễn nhiệm; điều chỉnh hoa hồng và bố trí nhân sự của Phòng.

4. Đề xuất điều chỉnh cơ cấu tổ chức, thay đổi chức năng, nhiệm vụ của Bộ phận để phù hợp với từng thời điểm hoạt động cụ thể của Công ty.

5. Kiến nghị phương án điều chỉnh các nguồn lực khác khi cần thiết để đảm bảo điều kiện thực hiện theo đúng kế hoạch.

6. Được tiếp cận các thông tin, truy cập hồ sơ, yêu cầu cung cấp bổ sung thông tin/tài liệu liên quan đến công việc của Phòng/Bộ phận mình do các Ban/Phòng khác trong Công ty thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ đã được giao theo quy định của Công ty.

7. Tổ chức, triệu tập các cuộc họp tổ công tác, nhóm làm việc đối với các cá nhân, Ban/Phòng trong Công ty phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực công việc do mình phụ trách.

8. Đề xuất điều kiện làm việc đáp ứng yêu cầu công việc, đề xuất khen thưởng cho những sáng kiến, cải tiến nhằm đáp ứng yêu cầu công việc được tốt hơn.

9. Đánh giá, bình bầu; đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với các nhân sự thuộc Bộ phận.

10. Từ chối thực hiện các công việc không đúng chức năng, nhiệm vụ, không đúng pháp luật, Quy định nội bộ.

11. Phê duyệt lịch nghỉ phép của các nhân viên trong Bộ phận theo Quy định nội bộ của công ty và của Pháp luật lao động

TRÁCH NHIỆM:

1. Thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ một cách cẩn trọng, vì lợi ích chung của Công ty. Không được phép tiết lộ các bí mật về hoạt động sản xuất kinh doanh, công việc, các tài liệu văn bản được giao quản lý lưu trữ... cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào. Không được phép làm tổn hại uy tín, quyền lợi, lợi ích Công ty dưới bất kỳ hình thức nào.

2. Tuân thủ đúng các Quy định hiện hành của pháp luật. Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế, kỷ luật lao động, an toàn lao động và các Quy định nội bộ của Công ty.

3. Chịu trách nhiệm trước Ban Lãnh đạo trong việc triển khai, thực hiện chức năng, nhiệm vụ và hoàn thành kế hoạch được giao.

4. Thực hiện, quản lý toàn bộ nhân viên trong Bộ phận để đẩy mạnh hiệu quả công việc và đảm bảo tất các hạng mục đều đạt kế hoạch đề ra.

5. Đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nhân viên phát hiện và ghi nhận các cá nhân suất sắc

6. Chấp hành công tác thanh tra, kiểm soát chất lượng của Công ty.

7. Chủ động, tuân thủ theo văn hóa làm việc: không nhận hối lộ, mua chuộc, quà biếu, tiền hoa hồng hay bất kỳ vật chất có giá trị nào khác… nhằm thu lợi cá nhân không chính đáng và làm tổn hại đến uy tín, danh dự và quyền lợi của Công ty.

8. Thực hiện các trách nhiệm khác được Ban Lãnh đạo giao. 

YÊU CẦU KINH NGHIỆM, NĂNG LỰC, KỸ NĂNG:

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Tài chính, Đầu tư, Bất động sản hoặc các chuyên ngành khác

- Kiến thức: Am hiểu thị trường Bất động sản và xu thế của thị trường, am hiểu lĩnh vực đầu tư tài chính, đầu tư bất động sản, quản trị chiến lược, M&A, mô hình kinh doanh mới, có khả năng lập và thẩm định dự án, am hiểu các quy định - luật về kinh doanh và đầu tư bất động sản

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 1-2 năm trong lĩnh vực Bất động sản

- Kỹ năng nghiệp vụ:

 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình đạt
 • Kỹ năng tổng hợp, phân tích và lập báo cáo - có khả năng đối chiếu, đánh giá và đưa ra các giải pháp phù hợp cho từng loại sản phẩm
 • Khả năng làm việc độc lập, theo nhóm, chịu được áp lực công việc cao
 • Giải quyết công việc linh hoạt

- Ngoại ngữ & yêu cầu khác:

 • Chịu áp lực cao trong công việc, thích nghi nhanh với môi trường kinh doanh luôn thay đổi, nhạy bén, sáng tạo không ngừng
 • Tiếng Anh giao tiếp
 • Đi công tác thường xuyên
 • Nhiệt huyết công việc, chịu trách nhiệm công việc được giao
 • Cẩn thận, nhiệt tình, trung thực và có trách nhiệm trong công việc, có óc sáng tạo và tinh thần đoàn kết 

QUYỀN LỢI:

- Thu nhập: Lương cứng + Hoa hồng hấp dẫn. Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách Công ty.

- Đóng các khoản BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo quy định (không gian lận bất kỳ 1 trường hợp nào);

- Chính sách phúc lợi rất tốt: Khám chữa bệnh cho NLĐ hàng năm, du lịch nghỉ mát 1-2 lần/ năm, lương tháng 13.

- Môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại, năng động và chuyên nghiệp;

- Các hoạt động tập thể thường xuyên: Teambuilding, Outing, Bóng đá...